Zmena lekára

Vyplňte jednoduchý formulár

Ako zmeniť lekára

Vyplňte tlačivo, vytlačte ho a podpíšte. Doručte ho ako sken mailom na adresu: ambulancia@lekarjarovce.sk, poštou alebo osobne na našu ambulanciu. Ostatné vybavíme za Vás.

Prijímame len pacientov z prideleného zdravotného obvodu – Bratislava – mestská časť Jarovce 
Zmena lekára

ODSTÚPENIE OD DOHODY O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Dolupodpísaný/á

v súlade s § 12 ods. 10 zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odstupujem

týmto od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej s poskytovateľom predpisov