Cenník

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV PLATNÝ OD 1.6.2019

podľa ustanovenia § 79 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podanie liečiva (parenterálne – i.m., s.c., i.v…), ktorú neindikoval všeobecný lekár, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
2,00 €
Očkovanie – okrem očkovania hradeného zo zdravotného poistenia (nezahŕňa cenu vakcíny)
5,00 €
Odber krvi a biologického materiálu na vlastnú žiadosť / indikované nezmluvným lekárom zdravotnej poisťovne
5,00 €
Laboratórne vyšetrenie krvi a biologického materiálu na vlastnú žiadosť / indikované nezmluvným lekárom zdravotnej poisťovne
podľa parametrov a platného cenníka laboratória
Vyšetrenie moču na vlastnú žiadosť (Labstix)
2,00 €
EKG pokojové na vlastnú žiadosť
10,00 €
Vyšetrenie skrytého krvácania – FOB test na vlastnú žiadosť
10,00 €
Vyšetrenie CRP na vlastnú žiadosť
7,00 €
Vyšetrenie ciev prístrojom BOSO-ABI na vlastnú žiadosť
10,00 €
Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť
10,00 €
Predoperačné vyšetrenie nekapitovaného pacienta / pred výkonmi nehradenými zo zdravotného poistenia (v cene nie je zahrnutý odber a laboratórne vyšetrenie krvi a biologického materiálu)
20,00 €
Predoperačné vyšetrenie nekapitovaného pacienta / pred výkonmi nehradenými zo zdravotného poistenia (v cene je zahrnutý odber a laboratórne vyšetrenie krvi a biologického materiálu)
100,00 €
Vyšetrenie spôsobilosti na držanie zbrojného preukazu + potvrdenie
45,00 €
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, plavidla + potvrdenie
35,00 €
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla + potvrdenie – u klientov nad 65 rokov
20,00 €
Vyšetrenie na posúdenie aktuálneho zdravotného stavu na vlastnú žiadosť (nekapitovaní pacienti)
20,00 €
Vyšetrenie na posúdenie aktuálneho zdravotného stavu na vlastnú žiadosť (pacienti bez poistenia)
20,00 €
Vyšetrenie a vystavenie zdravotného preukazu na vlastnú žiadosť
20,00 €
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti a posudok na výkon pracovnej činnosti na vlastnú žiadosť
20,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave – prihláška do školy
10,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave – prihláška do školy – za každú ďalšiu prihlášku
2,00 €
Iné potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť (šport,…)
20,00 €
Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla
10,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť
5,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčnú poisťovňu na vlastnú žiadosť
20,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne
20,00 €
Oznámenie o úraze pre komerčné poisťovne
20,00 €
Vystavenie tlačiva pre ÚPSVaR
7,00 €
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie na vlastnú žiadosť
20,00 €
Vystavenie náhradných tlačív pri strate PN, receptu
5,00 €
Kopírovanie – formát A4 (1 strana)
0,50 €

Tento cenník stanovuje ceny zdravotnej starostlivosti poskytovanej za úhradu, ak zdravotná starostlivosť

  • presahuje rámec verejného zdravotného poistenia a poskytovateľ môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov
  • nepresahuje rámec verejného zdravotného poistenia, ale poskytuje sa osobe na jej žiadosť