O nás

Lekársky tím a služby

MUDr. Daniela Rozembergová, MPH

LEKÁRKA

Všeobecná lekárka ukončila štúdium v roku 1997 na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Po šiestich rokoch štúdia začala pracovať ako lekárka na úseku klinickej hematológie a laboratórnej diagnostiky na Klinike hematológie a transfuziológie krvi v Bratislave.

Pri výkone svojej profesie absolvovala špecializačné štúdium v odbore interné lekárstvo prvého stupňa, ktoré zaisťuje koordináciu a integráciu pri zovšeobecňovaní poznatkov zo všetkých odvetví internej medicíny a z hraničných medicínskych odborov.

Následne získala atestáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

V priebehu rokov pracovala ako lekárka na úseku darcov krvi, tajomníčka Etickej komisie Bratislavského samosprávneho kraja, a tiež ako všeobecná a vedúca lekárka vo Falck Healthcare.

V rokoch 2009 – 2011 pokračovala vo vzdelávaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde získala titul MPH – Master of Public Health a stala sa odborníčkou na riadenie vo verejnom zdravotníctve.

Čítať viac

Daniela Halánová

SESTRIČKA

Absolvovala štúdium v rokoch 1989 – 1993 na Strednej zdravotníckej škole, kde získala odborné vzdelanie pre svoje budúce povolanie, ktoré je zároveň aj jej poslaním.

Láska k deťom ju v roku 1993 priviedla na novorodenecké oddelenie ako sestru.

Pracovné skúsenosti si ďalej rozvíjala aj na neurologickej ambulancii, tiež ako sestra. Aktuálne pracuje od roku 2008 ako sestra v ambulancii všeobecného lekára.

Služby

Komplexná zdravotná starostlivosť

Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť o pacienta – odber krvi, fyzikálne vyšetrenie pacienta, doporučenie odborných vyšetrení a liečby, vykonávame preventívne prehliadky hradené zo zdravotného poistenia, preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, lekárske prehliadky na posúdenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, lekárske prehliadky na posúdenie spôsobilosti na držanie zbrane a streliva (zbrojný preukaz), lekárske prehliadky pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností (potravinársky preukaz), iné druhy potvrdení…
Máme moderné prístrojové vybavenie – EKG (záznam elektrickej aktivity srdca), pulzoximeter (prístroj na zaznamenávanie srdcovej frekvencie a okysličenia krvi kyslíkom).

Vyšetrenie zápalového parametra CRP priamo na ambulancii do 3 minút.
Na vyšetrenie stačí kvapka krvi z malého vpichu do bruška prsta

CRP sa normálne nachádza v krvi zdravých ľudí v nízkych koncentráciách. Koncentrácie CRP sa významne zvyšujú v prípade bakteriálnych infekcií. Vírusové infekcie vedú za normálnych okolností iba k miernemu zvýšeniu hladín a niekedy sa dokonca žiadne zvýšenie neobjaví. Vyšetrenie predchádza zbytočnému užívaniu antibiotík.

Vykonávame predoperačné vyšetrenia pred plánovanými operáčnými výkonmi po telefonickej objednávke u sestry na tel. č. 02/ 43294648

Čítať viac
Preventívna prehliadka

Na preventívnu prehliadku hradenú zo zdravotného poistenia máte nárok každé 2 roky.

Vyskytli sa u Vašich príbuzných srdcovocievne ochorenia (liečili sa na vysoký krvný tlak, problémy so srdcom, prekonali infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú príhodu)? Má niekto u Vás v rodine cukrovku alebo zomrel na rakovinu? Poznáte hladinu hladinu Vášho cholesterolu a cukru?

Je najvyšší čas absolvovať preventívnu prehliadku. Preventívna prehliadka zhodnotí Váš zdravotný stav a laboratórne výsledky.
Najskôr sa telefonicky objednajte u sestry na odber krvi, pri odbere krvi si dohodnete termín preventívnej prehliadky.

Súčasťou preventívnej prehliadky je zhodnotenie anamnestických údajov – informácií o Vašom zdravotnom stave, užívaní liekov, Vašich návykov (fajčenie, konzumácia alkoholu a kofeínových nápojov), informácií o predchádzajúcich ochoreniach, operáciách a úrazoch ako aj o výskyte ochorení v rodine.

Fyzikálne vyšetrenie lekárom – komplexné vyšetrenie od hlavy po päty.

Meranie krvného tlaku a pulzu – aj napriek tomu, že nemáte žiadne ťažkosti, je dôležité kontrolovať pravidelne Váš krvný tlak. Ak nemáte Váš krvný tlak pod kontrolou, tak Vám hrozia závažné zdravotné problémy (infarkt myokardu, ischemická choroba srdca, cievna mozgová príhoda, ….)

EKG – u klientov nad 40 rokov – záznam činnosti srdca odhalí nepravidelnosti srdcovej činnosti, nedokrvenie myokardu (ischemické zmeny) ešte pred objavením sa prvých ťažkostí.

Prie určenie zdravej telesnej hmotnosti používame index telesnej hmotnosti (BMI). BMI = telesná váha (kg) / telesná výška 2 (m). BMI hodnoty 18,5-24,9 sú normálne hodnoty (normálna telesná hmotnosť) a ideálne z pohľadu zdravia. Od hodnoty 30 platí definícia obezity a vzniká pomerne vážne zdravotné riziko.

Zhodnotíme Vaše laboratórne parametre, vyšetríme Váš moč na prítomnosť bielkovín, cukru a krvi.

U klientov nad 50 rokov vyšetrenie stolice na prítomnosť krvi – včasná diagnostika rakoviny hrubého čreva

Čítať viac
Vyšetrenie cievneho systému prístrojom ABI priamo na ambulancii

Prístroj prináša celkom novú metódu merania indexu členok-rameno (ABI – Ankle Brachial Index).

ABI index je pomer krvného tlaku meraného na dolnej končatine (členku) a krvného tlaku meraného na hornej končatine. Znížený tlak na dolných končatinách sa vyskytuje pri ischemickej chorobe dolných končatín.

Isschemická choroba dolných končatín (periférne cievne ochorenie) vedie často ku kardiovaskulárnej (srdcovo – cievnej ) príhode s dramatickým priebehom (srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda). Zvlášť u rizikových skupín – fajčiari, diabetici a starší ľudia – je toto ochorenie veľmi často neskoro diagnostikované.

ABI index je tak dôležitým rizikovým ukazovateľom ischemickej choroby dolných končatín a predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

Vyšetrenie je veľmi jednoduché a nezaťažuje pacienta. Pacient je vyšetrovaný v ležiacej polohe po niekoľkominútovom upokojení. Na meranie tlaku sa použijú manžety, ktoré sa nasadia na horné a dolné končatiny a zmerajú hodnoty krvného tlaku.

Vyšetrenie je preplácané poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne v rámci preventívnej prehliadky raz za dva roky.

Čítať viac